top of page

Himoon Knowledge Hub

Geogender

Image by Alexander Grey

Geogender gender identikliyi sahəsində bir anlayışdır və insanın özünü dərk etməsini təbii mühit və yerlə dərin əlaqə ilə əlaqələndirir. Bu, insanın gender qavrayışına onların konkret coğrafi yerlərə, landşaftlara və ya təbiətə olan əlaqəsindən təsirlənə biləcəyini göstərir. təbii elementlər.Geogender genderin öyrənilməsində yeni yaranan termindir və hələ də müxtəlif fərdlər və icmalar tərəfindən tədqiq edilir və müəyyən edilir. Özündə geogender təbiət və insan şəxsiyyəti arasındakı qarşılıqlı əlaqəni və qarşılıqlı əlaqəni tanıyır.O, etiraf edir ki, insan təcrübələri və onlarla münasibətlər ətraf mühit insanın öz cinsini necə qəbul etdiyini formalaşdıra və məlumatlandıra bilər.Dünyamızın müxtəlif landşaftları və təbii xüsusiyyətləri çox fərqli olduğu kimi, geogender də gender kimliyinin müxtəlif və axıcı ola biləcəyini irəli sürür.Geogenderlə eyniləşdirilən bəzi fərdlər üçün onların mənlik hissi müəyyən bir yerə və ya təbii elementə dərindən bağlıdır.Onlar dağlar, meşələr, okeanlar və ya digər coğrafi xüsusiyyətlərlə güclü yaxınlıq hiss edə bilər və onların cinsi kimliyinə bu təcrübələr təsir edə bilər. Məsələn, özünü "dağçı" kimi tanıdan biri dağlarla güclü bir əlaqə və rezonans hiss edə bilər və onların cinsinin genişləndiyini və adətən həmin təbii birləşmələrlə əlaqəli gücü, sabitliyi və əzəmətini əhatə etdiyini görə bilər. Geogender anlayışı fərdi və kollektiv şəxsiyyətlərin formalaşmasında torpağın, məkanın və yerin gücünü və əhəmiyyətini də qəbul edir. Tarix boyu insan icmaları öz mühitlərinə əsaslanaraq unikal mədəni, mənəvi və sosial təcrübələr inkişaf etdirdikləri kimi, geogender gender şəxsiyyətlərinin də eyni şəkildə fiziki mühitdən təsirlənə biləcəyini təklif edir. Geogender və təbiət arasındakı əlaqə yalnız fiziki mühitdən kənara çıxır. Bu, həm də planetimizin üzləşdiyi ekoloji böhranın etirafını ehtiva edir. Geogenderi qəbul edənlərin çoxu insan və ətraf mühitin rifahı arasındakı əlaqəni dərk etməyin vacibliyini vurğulayır. Onlar iddia edirlər ki, təbii landşaftların dağıdılması, çirklənmə və iqlim dəyişikliyi təkcə planetə zərər vermir, həm də insan şəxsiyyətləri və rifahı üçün mənfi nəticələr verir. Geogender, cəmiyyətin gözləntilərinin məhdudiyyətlərindən kənarda gender imkanlarını və anlayışını genişləndirməklə ənənəvi ikili gender normalarına meydan oxuyur. O, insan təcrübələrinin geniş müxtəlifliyini vurğulayır və genderin yalnız insanın bioloji cinsi ilə müəyyən edilmədiyini, eyni zamanda şəxsiyyətin dərin şəxsi və fərdi aspekti olduğunu qəbul edir. Qeyd etmək vacibdir ki, geogender hələ inkişaf mərhələsində olan bir termindir və müxtəlif icmalarda fərqli məna və şərhlərə malikdir. Onun anlayışı dəyişə və inkişaf edə bilər, çünki daha çox insan onunla məşğul olur və öz perspektivlərinə töhfə verir. Geogender son nəticədə fərdlər üçün təbii mühitlə münasibətləri vasitəsilə öz cinsi kimliklərini araşdırmaq və ifadə etmək yoludur, ətrafları ilə daha dərin əlaqə yaratmağa imkan verir və aidiyyət və orijinallıq hissini aşılayır.

bottom of page