top of page

Himoon Knowledge Hub

Süsteemi sugu

Image by Alexander Grey

"Süsteemsugu on keeruline ja mitmetahuline mõiste, mis on seotud indiviidi sookogemusega ühiskondlikes süsteemides ja struktuurides. See hõlmab arusaama, et sugu ei ole ainult individuaalne või isiklik identiteet, vaid seda mõjutab ja kujundab sügavalt laiem sotsiaalne, kultuuriline, ja poliitilised süsteemid, milles me elame. Oma tuumas tunnistab systemgender, et sugu ei ole staatiline ega ettemääratud, vaid pigem sujuv ja dünaamiline konstruktsioon, mille üle peetakse läbirääkimisi ja arutatakse uuesti läbi erinevates võimu- ja privileegsüsteemides. See tunnistab, et sugu ei seisne ainult inimese sisemine enesetunne, aga ka see, kuidas see enesetunne paikneb perekonna, kogukonna, kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis. Süsteemi soolise raamistiku raames nähakse sugu kui sotsiaalset ja kultuurilist konstruktsiooni, mis on sügavalt juurdunud ajaloolisse , majanduslikud ja poliitilised struktuurid. See tunnistab, et need struktuurid loovad keeruka ootuste, normide ja eelarvamuste võrgu, mis kujundavad soo mõistmist, väärtustamist ja jõustamist ühiskonnas. See äratundmine seab väljakutse traditsioonilisele binaarsele soomudelile, mis seab vaid kaks erinevat kategooriat – mees ja naine – ning pakub selle asemel välja soolise mitmekesisuse kaasavama ja nüansirikkama mõistmise. Systemgender tunnistab ka erinevate rõhumise ja marginaliseerimise vormide, nagu seksism, rassism, võimetus ja homofoobia/transfoobia, koosmõju. See tunnistab, et erinevatest sotsiaalsetest identiteetidest indiviidid seisavad silmitsi erinevate tõkete ja väljakutsetega, mis põhinevad nende vahelisel soolisel kogemusel nendes süsteemides. Näiteks tunnistab systemgender, et värvilised naised võivad kogeda sugu oma valgetest kolleegidest erineval viisil, kuna nende kogemusi kujundavad nii seksism kui ka rassism. See kontseptsioon tõstab esile ka võimudünaamika tähtsust sooliste normide ja ootuste kujundamisel ja säilitamisel. Selles tunnistatakse, et teatud isikutel ja rühmadel on ühiskondlikes süsteemides suurem võim ja mõju ning et seda võimu saab kasutada olemasoleva soolise hierarhia ja ebavõrdsuse tugevdamiseks. Näiteks on sooline palgalõhe tingitud süsteemsest soolisest diskrimineerimisest töökohal, kus naistele, transsoolistele isikutele ja marginaliseerunud soolise identiteedi esindajatele makstakse sageli sama töö eest vähem palka kui tsissoolistele meestele. Systemgender seab kahtluse alla arusaama, et sugu on ainult individuaalne vastutus või valik, ja rõhutab selle asemel, et sugu mõjutavad ja mõjutavad suuremad võimusüsteemid. Selles tunnistatakse vajadust süsteemsete muutuste järele, et luua õiglasem ja kaasavam ühiskond kõigi sugude jaoks. Kokkuvõtteks võib öelda, et systemgender on rikkalik ja ulatuslik mõiste, mis provotseerib meid kriitiliselt uurima sugu väljaspool individuaalseid identiteete. Ta tunnistab soo keerukust ja voolavust, samuti selle omavahelist seotust erinevate süsteemide ja struktuuridega. Mõistes ja käsitledes sooküsimusi nendes laiemates kontekstides, saame töötada rõhuvate süsteemide lammutamise ja õiglasema ja kaasavama maailma loomise suunas igast soost inimeste jaoks.

bottom of page